Please note that the National History Educational Conference has been postponed due to the spread of COVID-19 and will be held November, 10 - 11, 2020, at campus Blåsenhus and the Department of Education, Uppsala University. 

Vänligen notera att konferensen skjutits fram på grund av Coronaviruset. Konferensen kommer att hållas på campus Blåsenhus och Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier den 10 - 11 november, 2020.

 


Call for papers (in Swedish, see English CFP below)

Tema för årets upplaga av konferensen är det globala och det lokala – glokal historia.  Historieundervisningen har länge kämpat med frågor om att prioritera lokala, nationella och/eller globala perspektiv. Globala mål omfattar även ideal om förståelse över gränser, såväl kulturella som geografiska. Historiedidaktiskt är det en  utmaning att kombinera dessa perspektiv. De väcker på olika sätt frågor om elevers möjligheter och begränsningar ifråga om att förstå det som finns nära och långt borta. En central fråga för konferensen blir att diskutera på vilka sätt lokal, nationell och global historia kan stödja och komplicera undervisningen? Andra frågor som kan beröras är: Hur kan världshistoria och mer lokal historia stimulera eller hindra olika typer av historisk förståelse? Hur ser förhållandet ut mellan universella globala ideal och värnade om lokal historia? Är glokal historia en teoretisk och praktisk möjlighet eller omöjlighet i skolan? Är det rimligt att anta att olika åldrar kräver olika glokalt fokus? På vilka sätt kan idén om att tänka globalt och agera lokalt relatera till historieundervisning?

Vi vill särskilt uppmuntra bidrag som diskuterar och problematiserar någon eller flera av dessa frågor om glokal historia.

Keynotetalare detta år är Prof. Keith Barton, Indiana University Bloomington och Dr. Denise Bentrovato, University of Pretoria, som har studerat lokala, nationella och globala perspektiv på historia i undervisningssammanhang i länder som Rwanda, Nordirland, Colombia, Sydafrika och Nya Zeeland, vilket kommer att ge konferensen intressanta glokala kontraster att beakta.

Konferensspråk är skandinaviska språk och engelska. Välkommen med anmälan och abstract (ca 200-300 ord) senast 9 februari 2020.

Till anmälningsformuläret

Antagna papers skickas in senast 14 dagar före konferensen via denna länk. Presentationer utan papers kommer att ges kortare utrymme i programmet.
I händelse av att ett urval behöver göras kommer vid sidan av kvalitet, särskild hänsyn att tas till mångfald och bredd beträffande undersökningsområde, teori och metod samt till doktorander.
Ytterligare information om konferensen, anmälan, konferensavgift och program finner du i menyn till vänster.

Varmt välkomna till Uppsala i maj!
Historiedidaktikerna vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

 


Call for papers

The theme for the XIV National History Educational Conference is the global and the local – glocal history. Whether to prioritize and foreground local, national and/or global perspectives in history education has for a long time been a discussion in history educational research. Global goals, such as the United Nations Human Rights Charter, includes ideals about understanding across and beyond cultural and geographical borders. Combining these perspectives is a challenging task for history education. It raises questions about students’ possibilities and limitations in regards to understanding what is close and what is far away. Thus, key issues for the conference will be in what ways local, national and global history may support or complicate history teaching? Other topics of interest are: How can ‘World history’ and more local history stimulate or hinder different understandings of the past? How does universal global ideals relate to local perspectives? Is Glocal history a theoretical and practical possibility or impossibility in schools? Is it reasonable to assume that different grades and stages require different glocal foci? In what ways can the Global citizenship concept of “thinking global; acting local” relate to history education?

Submissions from across the field of history education are welcome, although we encourage applications and papers that in one way or another discusses one or several questions relating to glocal history.

Keynote speakers for the conference are Prof. Keith Barton, Indiana University Bloomington, and Dr. Denise Bentrovato, University of Pretoria. Professor Barton and Dr. Bentrovato have studied local, national and global perspectives in teaching in countries such as Rwanda, Northern Ireland, Colombia, South Africa and New Zealand, and will present interesting glocal contrasts to stimulate further discussion during the conference.  

Presentations in any of the Scandinavian languages or English are welcome. You are most welcome to submit your abstract of 200 – 300 words.

To the applicationform

Please note that the deadline for submitting abstracts is February 9, 2020. Accepted papers should be submitted at least 14 days before the conference via this link. Presentations without papers will be given less time.

In case we need to make a selection, we will consider the theories, methods and scope in order to ensure a richness of perspectives. Presentations from doctoral students will also be prioritized.

Please find more information about the conference, the conference fee, the venue and the program in the menu tab to the left.

Welcome to Uppsala!

Uppsala History Education Group at the Department of Education