Avslutade konferenser/event

Nationell historiedidaktisk konferens 11-12 maj 2021

Tema för årets upplaga av konferensen är det globala och det lokala – glokal historia.En central fråga för konferensen var att diskutera på vilka sätt lokal, nationell och global historia kan stödja och komplicera undervisningen? Andra frågor som berördes var: Hur kan världshistoria och mer lokal historia stimulera eller hindra olika typer av historisk förståelse? Hur ser förhållandet ut mellan universella globala ideal och värnade om lokal historia? Är glokal historia en teoretisk och praktisk möjlighet eller omöjlighet i skolan? Är det rimligt att anta att olika åldrar kräver olika glokalt fokus? På vilka sätt kan idén om att tänka globalt och agera lokalt relatera till historieundervisning?

Läs mer om konferensen

Spansklärardagarna, 5-6 februari 2021

Den 6-7 februari 2021 var det åter dags för det årliga fortbildningsevenemanget för lärare i spanska som anordnas av Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering. Seminariedagarna arrangeras i år i digital form via kommunikationsverktyget Zoom. Årets tema var "Hur ökar vi användningen av målspråket som undervisnings- och kommunikationsspråk i klassrummet?"

Läs mer om dagarna här

NSFL 16: SFL i bekanta och nya landskap, 4-5 november 2020

Den sextonde nordiska konferensen om systemisk-funktionell lingvistik och socialsemiotik arrangerades av Uppsala universitet. Temat för konferensen är SFL i bekanta och nya landskap. Blicken riktades mot den forskning som bedrivits inom fältet, och öppnar upp för nydanande perspektiv på olika sociala praktiker.

Läs mer om konferensen

RELANG workshop, 4-6 november 2020

The RELANG initiative offers training to stakeholders in the Member States of the European Union and the European Centre for Modern Languages (ECML) in relating language tests and examinations to the CEFR in a valid way and exploring relationships between foreign language curricula and the CEFR.

The overall aim of the workshop was to provide participants with a deeper knowledge of descriptor/level correspondence and the CEFR Companion Volume's new scales (to become more familiar with the CEFR levels, descriptors and illustrative samples).

Läs mer om konferensen

SPANSKLÄRARDAGEN 7 FEBRUARI 2020

Första veckan i februari 2020 var det dags för det årliga fortbildningsevenemanget för lärare i spanska som anordnades av Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering. Seminariedagen arrangerades i samarbete med FoU-enheten, utbildningsförvaltningen, Stockholms stad och Uppsala kommun.

Spansklärardagarna tar upp nya ämnesdidaktiska perspektiv med fokus på aktuella frågeställningar och praktiska exempel på kommunikativ och handlingsorienterad språkundervisning. Årets tema var muntlig produktion och interaktion i klassrummet.

Läs mer om dagen här

Berättelsekonferens, 21-22 november 2019

Syftet med konferensen var att skapa en mötesplats där berättelseforskning ligger i fokus och där pågående forskning ventileras och diskuteras i ett kreativt och tillåtande sammanhang.

Läs mer om konferensen här

KINDINMI Conference, 28-29 October 2019

Put yourself in someone else’s shoes!

This event was organized by the project KINDINMI, The Kindergarten as a Factor of Inclusion for Migrant Children and their Families, a project funded by the Erasmus+ Programme, Key Action 2: Strategic Partnerships.
During this two-day conference, the team invited to listen to lectures, participate into workshops or other activities, and share the pedagogical material created as part of the project. Preschools children and staff were involved, and there were several exhibitions connected to the project.

About the conferense

The 5th Swedish Pragmatism Colloquium on Education & Transaction, 8-9 oktober 2019

World Class universities, 15-16 May 2019

International research Conference:
Uppsala University, Humanistiska teatern, English Park Campus

The conference focused on the alleged characteristics and policy expressions of the discourse of the “World Class University” (WCU). The purpose is to provide a venue for the diffusion of research on WCUs and global rankings of higher education produced at the interface of a variety of approaches from several disciplines, including education, sociology, intellectual history, media studies, management and organizational theory, anthropology, philosophy, and political science.

About the Conference

Spansklärardagarna, 1-2 februari 2019

Första veckan i februari 2019 genomfördes de två årligt återkommande spansklärardagarna som anordnas av Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering.
Spansklärardagarna behandlar kunskap och innovativa ämnesdidaktiska perspektiv som tillkommit under senare år. Fokus läggs på aktuella frågeställningar och praktiska exempel på kommunikativ och handlingsorienterad språkundervisning inom ett tematiskt arbetsområde. Temat för årets träff var nutida perspektiv på grammatik i spanskundervisningen.

Läs mer om spansklärardagarna

The Fourth International Symposium on the Intergenerational Transmission of Minority Languages: Language and Identity (ITML4), 10 December 2018

 A free, online asynchronous symposium, was jointly arranged by the University of Canterbury and Uppsala University, opening on 10 December 2018.

We invited researchers, students, teachers and community members who were interested in sharing their work and insights into issues of the relationship between language and identity in connection with intergenerational transmission of minority languages to this fourth international Symposium.

Läs mer om konferensen

Scientific Communication and Gatekeeping in Academia in the 21st Century, 24-25 maj 2018

The aim of the conference was to create a site in which we could initiate and advance theoretical knowledge through comparative research on peer review in different practices and in international, national and institutional contexts.

Läs mer om konferensen

Mobila förskolan - möjligheter och utmaningar, 21 oktober 2017

Syftet med konferensen var att etablera ett forum för erfarenhetsutbyte, lärande och samverkan för alla som arbetar med och inom mobila förskolor i Sverige. Programmet bestod av föreläsningar samt workshops på temana:

  • Pedagogiskt innehåll och dokumentation i mobil förskoleverksamhet
  • Vardagliga rutiner och logistik i mobil förskoleverksamhet 
  • Pedagogiska aktiviteter och barns delaktighet i olika platser

Konferensen riktade sig till pedagoger och chaufförer verksamma i mobila förskolor runtom i Sverige.

Konferensen ordnas av Uppsala universitet och den forskargrupp som studerar mobila förskolor i Sverige inom ramen för forskningsprojekten Lärande i staden: tidsrumsliga aspekter av en mobil förskolepedagogik, finansierad av Vetenskapsrådet och Mobilitet, informellt lärande och medborgarskap i mobila förskolor, finansierad av Riksbankens Jubileumsfond.

Läs mer om konferensen

Livsberättelseforskning - den 9:e konferensen, 24-25 november 2016

Syftet med konferensen var att skapa en mötesplats där livsberättelseforskning ligger i fokus och där pågående forskning ventileras och diskuteras i ett kreativt och tillåtande sammanhang.

Konferensen riktade sig till forskarstuderande och forskare inom samhällsvetenskap och humaniora i norden och bjöd in de som arbetar med livsberättelser på många olika sätt; t ex som språkliga och kulturella verktyg, historiska dokument, personliga vittnesmål, minnen av förfluten tid eller som identitetsskapande handlingar, mm.

Läs mer om konferensen

Minikonferens i algebradidaktik, 7-8 november 2016

Syftet med konferensen var att dela idéer, utbyta erfarenheter och ventilera den pågående forskning som för närvarande bedrivs inom nätverket. 

Konferensen riktade sig framförallt till forskare och lärare inom matematikdidaktik i Norden men kan även vara av intresse för andra ämnesdidaktiker. Arrangörer är nätverket ”Teaching and learning of algebra” som startades våren 2016 på initiativ av forskare inom algebrans didaktik i Sverige och Finland.

Läs mer om konferensen

SWERA-konferensen, 6-7 oktober 2016

SWERA är en nationell förening med syftet att på olika sätt främja forskning och praktik inom det pedagogiska kunskapsområdet, i samarbete med de övriga nordiska länderna.

Under denna tredje SWERA-konferens hölls bl a seminarier och rådslag om:

  • Profession och kollegialitet
  • Internationella/nationellt perspektiv på det Pedagogiska kunskapsområdets sociala och intellektuella utveckling och organisering
  • Granskningsförfaranden vid publicering i vetenskapliga tidskrifter
  • Forskningsmiljöers betydelse för kvalitet i forskarutbildning
  • Mm…

Läs mer om konferensen

Nordic Fields of Higher Education, 28-29 september 2016

 – Organisation, Expansion and Recruitment

Higher education has been seen as one of the pillars of the welfare systems of the Nordic countries. Changes during the last three decades appear to have transformed the higher education systems in the Nordic countries into more diverse and complex national and international higher education landscapes. What do these changes mean for the traditional Nordic model of education?

More about the conference

Fortbildning med fokus på aktuell forskning om ämnesspråk i matematik och naturvetenskap, 16 juni 2016

Lärare i åk 7-9 och gymnasiet inbjöds till en fortbildningsdag i Göteborg  med fokus på aktuell forskning om ämnesspråk i matematik och naturvetenskap.

Läs mer om fortbildningsdagen

NILS, 22-23 oktober 2015

Nätverket NILS träff anordnades av Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstuider vid Uppsala Universitet.

Sjätte Utbildningshistoriska konferensen, 20-21 augusti 2015

Den sjätte nordiska utbildningshistoriska konferensen, med temat tvärvetenskapliga perspektiv, arrangerades i Uppsala. Arrangör var Utbildningshistoriska arbetsgruppen vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, i samarbete med Utbildningshistoriska nätverket och Nordic Journal of Educational History.

Senast uppdaterad: 2021-10-26