EDU konferens

Språkteknologisk stilanalys av läroböcker i naturvetenskap

Judy Ribeck, Göteborgs universitet

Jag har nyligen disputerat i språkvetenskaplig databehandling med avhandlingen ”Steg för steg. Naturvetenskapligt ämnesspråk som räknas”, i vilken jag undersöker hur naturvetenskapligt ämnesspråk är konstruerat. Undersökningen grundar sig på hela 63 naturvetenskapliga läroböcker för högstadiet och gymnasiet. Så stora textmaterial går inte att analysera med manuella metoder. I stället använder jag datorbaserade kvantitativa metoder.

En av mina slutsatser är att språket i naturvetenskapliga ämnen i många avseenden skiljer sig från både vardagligt språk och det språk som används i andra skolämnen. Det tror jag kan vara en del av förklaringen till att elever har svårt att lära sig naturvetenskapliga ämnen. I jämförelse med texter som förekommer på universitet och högskolor är läroböckernas språkliga utformning dock enkel. Och i jämförelse med svenska läroböcker från 1970-talet är dagens böcker språkligt enklare till sin utformning.

Sammanlagt föranleder resultaten många frågor. Skolresultaten går ner och läroböckerna är språkligt enklare. Kan det vara så att språket i moderna läroböcker inte är tillräckligt komplext för att eleverna ska kunna tillägna sig naturvetenskapliga ämneskunskaper i skolan? Och är möjligen gymnasieböckerna för enkla för att förebereda eleverna för högskolestudier?

I min presentation kommer jag att berätta om utvalda delar av mitt avhandlingsarbete. Dessutom kommer jag att demonstrera En svensk akademisk ordlista (http://spraakbanken.gu.se/ao/) som jag har varit med och tagit fram. Denna ordlista är fritt tillgänglig att använda sig av i undervisningen.

Min förhoppning är presentationen ska ge yrkesverksamma lärare, med intresse för att aktivt arbetar med att stödja elevers utveckling av ämnesspråklig kompetens, underlag för vidare diskussion om hur en effektiv språkutvecklande undervisning ska utformas.

Ladda ned abstract  (PDF)