EDU konferens

Ämnesspråk i matematik – om ämnesspråkets funktion i olika matematiska områden

Ida Bergvall, Uppsala universitet

Språkets centrala roll för undervisning och lärande i olika ämnen har den senaste tiden uppmärksammats mycket i forskning om undervisning. Språket beskrivs som ett ämnesspecifikt verktyg som används på olika sätt inom olika ämnen och ger unika möjligheter att uttrycka olika typer av kunskap inom olika discipliner. Liksom de flesta skolämnen, har matematik sitt eget ämnestypiska språk med speciella språkliga drag vad gäller grammatik och vokabulär. Även inom ett ämne som matematik innebär lärande språkliga utmaningar. Forskning om matematikundervisning betonar att en nyckelfaktor i ämneskunskapen är att kunna hantera ämnets språk.

Utifrån resultaten av min forskning där jag studerar ämnesspråket i matematik i den internationella studien TIMSS, belyser jag i denna föreläsning hur språket kan användas på olika sätt för att uttrycka innehåll i de olika matematiska områdena algebra, statistik, geometri och aritmetik. Centrala aspekter i ämnesspråk i matematiksämnet som framkommit i min forskning handlar om hur innehållet uttrycks på ett informationstätt och packat sätt, och hur innehållet preciseras, personifieras och presenteras med hjälp av språket. I föreläsningen beskriver jag hur detta görs inom olika områden i matematikämnet och hur dessa aspekter av ämnesspråket kan ha betydelse för undervisningen och elevers möte med matematiken. Ett exempel på hur innehållet kan uttryckas på ett informationstätt och packat sätt är genom en hög frekvens av substantiv i texten. I till exempel algebra och geometri används substantiv ofta för att uttrycka ämnesspecifika matematiska begrepp. I området statistik används substantiv istället för att ge konkretion och en vardagskontext.

Elevers svårigheter med matematiken kan ibland bero på svårigheter att förstå de språkliga former som används för att konstruera olika typer av innehåll inom ämnet. Genom att sätta fokus på matematikämnets språk i undervisningen, kan vi stödja elever med olika förutsättningar och bakgrund att lyckas i ämnet.

Ladda ned abstract  (PDF)