EDU konferens

Svårigheter relaterade till matematikuppgifters vokabulär och representationsformer

Anneli Dyrvold, Umeå universitet

Presentationen berör två olika aspekter av matematikens ämnesspråk. Dels det naturliga språ­ket (vokabulär) och dels användande av olika representationsformer, alltså förutom naturligt språk även matematisk notation och olika typer av bilder. Med de nya kursplanerna för mate­matik infördes generella förmågor som mål för undervisningen i matematikämnet och kommunikativ kompetens finns som en förmåga både i grundskolan och i gymnasieskolan. I skolverkets kommentarmaterial till kursplanerna nämns betydelsen av att behärska olika representationsformer som en del i en kommunikativ kompetens. Dock är det inte enbart i förhållande till den kommunikativa kompetensen som vokabulär och andra representations­former är viktiga komponenter. Även för förmågor såsom resonemangsförmåga och modelle­ringsförmåga är det viktigt att flexibelt kunna både tolka och utvärdera matematik uttryckt med olika representationsformer och att själv obehindrat kunna använda olika representations­former i matematik.

Den forskning som presenteras handlar om elevers svårigheter i relation till matematikupp­gifters vokabulär och representationsformer. Förutom resultat rörande vad som är svårt, lyfts frågeställningen om vad som är matematikrelevant och ej när det gäller svårigheter relaterade till uppgiftstext. Vad vill vi att matematikuppgifter ska testa rörande det matematiska ämnes­språket och vilka språkliga egenskaper bör undvikas i matematikuppgifter? De resultat som presenteras har relevans för skolpraktiken från åtminstone tre perspektiv då frågeställningar som berörs är:

  • vilka aspekter av vokabulär som kan vara svårt för elever och därför är av vikt att fokusera i undervisningen,
  • vilka egenskaper som har att göra med olika representationsformer i matematikuppgifter som kan vara svårt för elever och därför är av vikt att fokusera i undervisningen och vad i uppgiftstext som kan karaktäriseras som icke matematikrelevanta språkliga egenskaper och som därför kan ge fördelar till elever med god läsförmåga.

Ladda ned abstract  (PDF)